Најчешћа питања

Зашто је Попис пољопривреде важан?

Попис пољопривреде 2012. године је једини инструмент који може да пружи све неопходне информације у овој области.

Информације о величини газдинства, земљишном фонду и категоријама коришћења пољопривредног земљишта, површинама под усевима, површинама воћњака и броју стабала, површинама винограда и броју чокота винове лозе, наводњавању, употреби органских и минералних ђубрива, као и средстава за заштиту биља, броју стоке – по врстама и категоријама, и броју кошница пчела, пољопривредној механизацији и објектима, радној снази, продаји пољопривредних производа, органској пољопривредној производњи, пољопривредним и другим активностима на газдинству, као и подаци о рибњацима и површинама под шумама, од виталног су значаја за социоекономске анализе и планирања.

Питања као што су безбедност хране, социоекономске диференцијације, изложеност факторима ризика у производњи, политика руралног развоја, могу се разумети само ако се детаљно анализира пољопривредна компонента у економији Републике Србије.

Да ли је моје учешће обавезно?

Да, учешће је обавезно јер ће се Попис спровести у складу са Законом о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, број 104/09). Свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.

Каква ће бити моја корист од овог пописа?

Тачност одговора добијених у Попису допринеће стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Републике Србије: чиме располажемо и шта нам је потребно. То је неопходан услов како бисте и Ви могли да боље планирате пољопривредну производњу, да се пријављујете код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијате сазнања о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.

Како да учествујем у Попису пољопривреде?

У периоду од 1. до 15. децембра 2012. године посетиће Вас наш овлашћени и обучени пописивач.

Пописивач ће на основу Ваших одговора попуњавати упитник подацима у вези са Вашим газдинством. Уколико Вам неко питање није јасно, слободно тражите од пописивача да Вам пружи додатна објашњења.

На свако питање даjте што тачнији одговор, јер од тога највише зависи успех Пописа. Ваши подаци биће заштићени – користиће се само сабрани са подацима других газдинстава, а свака њихова злоупотреба повлачи прекршајну одговорност.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.