Заштита података

Лични и други подаци који ће бити прикупљени овим пописом представљају службене статистичке податке и као такви они су тајни и подлежу посебној заштити.

Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са Законом о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11) и да податке до којих дођу у току пописивања чувају као пословну тајну. Свака злоупотреба ових података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

Дизајн и имплементација:Blumen Group.