ОПШТИ ДЕО

 • Домаћинстава и пољопривредна газдинства према правном статусу, по регионима
 • Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према правном статусу газдинства
 • Газдинства правних лица према правној форми и газдинства предузетника, по регионима
 • Основни показатељи структуре пољопривредних газдинстава

ЗЕМЉИШТЕ

 • Газдинстава према величини коришћеног пољопривредног земљишта
 • Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава
 • Коришћено пољопривредно земљиште газдинстава по категоријама
 • Оранице и баште
 • Површине под житима и махунаркама
 • Површине под индустријским биљем
 • Површине под поврћем, бостаном и јагодама
 • Површине под крмним биљем
 • Воћњаци и виногради
 • Површине под воћним врстама
 • Газдинства према броју одвојених делова коришћеног пољопривредног земљишта
 • Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља

НАВОДЊАВАЊЕ

 • Наводњавано земљиште према категоријама коришћења у пољопривредној 2011/2012
 • Наводњавана површина ораница и башта према врстама усева
 • Начини наводњавања и главни извори воде за наводњавање

ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

 • Трактори и комбајни
 • Прикључне машине

СТОЧНИ ФОНД И ПЧЕЛЕ

 • Газдинстава према броју условних
 • Број говеда, свиња, оваца, коза и стоке на испаши
 • Број коња и живине по врстама и број пчелињих друштава
 • Број газдинстава и број говеда према величини стада
 • Број газдинстава и број свиња према величини стада
 • Број газдинстава и број оваца према величини стада
 • Број газдинстава и број живине према величини јата

ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

 • Објекти за смештај стоке на газдинству.
 • Објекти за смештај пољопривредних производа на газдинству
 • Сушаре и објекати за силажу на газдинству
 • Објекти за смештај пољопривредних машина и опреме и хладњаче на газдинству
 • Стакленици и пластеници на газдинству

РАДНА СНАГА И АКТИВНОСТИ НА ГАЗДИНСТВУ

 • Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству
 • Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према полу и правном статусу газдинства
 • Чланови газдинстава и стално запослени на породичном газдинству према полу
 • Годишње радне јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди
 • Чланови газдинства и стално запослени на газдинствупрема интервалима годишњерадне јединице
 • Управници (менаџери) на газдинствима
 • Сезонска радна снага и лица ангажована на основууговора према годишњој радној јединици и правном статусу газдинства
 • Чланови газдинства и стално запослени на породичном газдинству према активностима које су обављали на газдинству
 • Газдинства према другим профитабилним активностима у вези са газдинством
 • Газдинства према учешћу прихода од других профитабилних активности у вези са газдинством у укупном приходу газдинства

ПРОИЗВОДНИ МЕТОД У ПОЉОПРИВРЕДИ

 • Број газдинстава и капацитети за смештај стоке