НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Анкета о структури пољопривредних газдинстава представља важно статистичко истраживање којим се прикупљају подаци о пољопривредним фондовима газдинстава на територији Републике Србије. Добијене информације о величини газдинстава, земљишном фонду и категоријама коришћења пољопривредног земљишта, употреби ђубрива, броју стоке и броју кошница пчела, оствареној производњи, пољопривредној механизацији, радној снази, као и информације о пољопривредним и другим активностима на газдинству, од виталног су значаја за социоекономске анализе и планирања.
Анкета се спроводи на узорку од око 120 000 газдинстава. Свако газдинство обухваћено Анкетом биће о томе благовремено обавештено писмом, путем поште. Породична газдинства и газдинства предузетника посетиће овлашћени анкетари који ће, на основу добијених одговора, попуњавати електронски упитник коришћењем лап-топа. Газдинства правних лица извршиће самостално унос података у веб-упитник.
Анкета се спроводи у периоду од 01. октобра – 30. новембра 2018. године.
Да, учешће свих пољопривредних газдинстава изабраних у узорак анкете је обавезно јер ће се Анкета спроводити у складу са Законом о званичној статистици. Свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.
Уколико је Ваше газдинство обухваћено Анкетом, потребно је да на свако питање дате што тачнији одговор, јер од тога највише зависи успех Анкете. Уколико Вам неко питање није јасно, слободно тражите од анкетара да Вам пружи додатна објашњења. Уколико сте правно лице можете се обратити за помоћ контакт особи која ће бити наведена у обавештењу о спровођењу Анкете. Поред тога, за сва додатна питања и објашњења у периоду спровођења Анкете на терену биће организован рад инфоцентра у Републичком заводу за статистику.
Тачност одговора добијених у Анкети допринеће стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Републике Србије: чиме располажемо и шта нам је потребно. То је неопходан услов како бисте и Ви могли да боље планирате пољопривредну производњу, да се пријављујете код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијате сазнања о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.
Да. Лични и други подаци прикупљени у Анкети представљају службене статистичке податке и као такви они су тајна и подлежу посебној заштити, која је обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Тајност индивидуалних података загарантована је Законом о званичној статистици и ови подаци се објављују само у агрегираном облику. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.
Добијени резултати биће објављени до 30. септембра 2019. године на сајту Републичког завода за статистику: www stat.gov.rs.

Изаберите језик

СР  SR  |  EN