Метод пописивања

Пописивање пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије почеће 1. октобра 2012. године у 8.00 часова ујутру, а завршиће се 15. децембра 2012. године у 20.00 часова.

Да би Попис пољопривреде био успешно спроведен, неопходна је координација и благовремено извршавање конкретних послова и задатака, који се, према времену обављања, могу сврстати у три групе: претпописне активности, активности у току спровођења пописа и послепописне активности.

Пописивање на основу додељене Листе домаћинстава са сопственом пољопривредном производњом обављаће овлашћени пописивачи, методом интервјуа. У случају да пописивач који пописује на овај начин, поред породичних газдинстава, наиђе и на газдинства правних лица или предузетника, такође ће их пописати.

Правна лица ће пописати лица одговорна за попис правних лица и пописивачи (уколико је њихово ангажовање неопходно због великог броја правних лица – јединица пописа на територији коју покрива подручно одељење Републичког завода за статистику), на основу Адресара правних лица – јединица пописа, методом интервјуа, уз претходну најаву.

Пописом ће бити прикупљени подаци о:

 • правном статусу газдинства,
 • идентификацији газдинства,
 • локацији газдинства,
 • расположивом земљишту газдинства,
 • коришћеном пољопривредном земљишту, по категоријама,
 • наводњавању, употреби минералног и органског ђубрива, органској  производњи и примењеним методама у пољопривредној производњи,
 • броју стоке, по врстама и категоријама, броју пчелињих друштава и других животиња гајених на газдинству,
 • радној снази и активностима на газдинству,
 • пољопривредној механизацији и опреми,
 • пољопривредним објектима,
 • коришћењу кредита и подстицајних средстава, као и коришћењу рачунара за вођење евиденције о пољопривредном пословању,
 • употреби и продаји сопствених пољопривредних производа,
 • одлагању отпада.
Дизајн и имплементација:Blumen Group.